Vážení spoluobčania, som rád, že Vás môžem prostredníctvom internetu osloviť v mene príslušníkov  Mestskej polície v Dunajskej Strede . Našou úlohou bude informovať Vás o  činnosti mestskej polície / MsP / o ich právomociach, povinnostiach a výsledkoch  práce. Chceme Vás informovať o aktuálnych zisteniach MsP, o stratených  osobách, a podobne. Poskytneme Vám rady a informácie aj o základných  princípoch prevencie kriminality, situáciách, ktoré ohrozujú Váš život, zdravie,  alebo majetok.   Právne základy samosprávy obcí v SR boli zakotvené v roku 1990 ústavným  zákonom č.294/1990 Zb. Jedným z právnych predpisov, ktoré umožňujú  naplňovanie samosprávneho postavenia obcí a miest je zákon NR SR z 3. 12. 1991  č. 564/1991 Zb.  o obecnej polícii. Tento zákon nadväzuje na zákon NR SR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý umožnil obciam a mestám zriadiť si na  zabezpečenie obecných vecí, obecného poriadku, ochrany životného prostredia,  svoj právny útvar - obecnú políciu (mestskú  políciu). Mestská polícia v Dunajskej  Strede  bola zriadená Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede  na riadnom  zasadnutí uznesením MsZ  č. 56/1993 zo dňa 20.04.1993 na zabezpečenie  verejného poriadku, ochrany životného prostredia na vykonávanie a kontrolu  nariadení a uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta  Dunajská Streda.   Mestská polícia  svojim zadelením v štruktúre mestských organizácií spadá pod  mestský úrad, avšak plní úzko špecifické úlohy vyplývajúce zo zákona č. 564/1991  o Obecnej polícii  aj keď je s Mestským úradom  úzko spojená. MsP tvorí  samostatnú organizačnú zložku mesta a je poriadkový útvar pôsobiaci pri  zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku.   Počas uplynulej doby od prijatia príslušných zákonov ubehlo niekoľko rokov.  Spoločnosť výrazne pokročila a tým sa zmenili aj podmienky života a policajnej  praxe. Z toho dôvodu sa postupne posúvajú právomoci ochrany verejného  poriadku na obecné polície, ako na dôležitú zložku v sústave „orgánov ochrany  verejného poriadku“. Tieto sa hlavne v krajských, okresných a väčších mestách  stávajú nositeľmi aktivity tejto časti policajnej práce.   Verím, že Mestská polícia v Dunajskej Strede  Vám svojou prácou pomôže cítiť sa  bezpečnejšie v našom meste. Naši príslušníci mestskej polície Vám poradia a  pomôžu v každej situácii, sme tu predsa pre Vás!  Dúfam, že aj Vy nám svojou  spoluprácou a všestrannosťou pomôžete v tejto neľahkej úlohe.                                                                                         plk. Mgr. Tibor Csiba                                                                            náčelník MsP v Dunajskej Strede                                                         aktualizované 22.11.2013
TOPlist
Počítadlo návštev